Vår vackra skola, Hallsta skola! Klicka på bilden så kommer du till vår hemsida.

IPadprojekt


Digitalt lärande i Norrtälje kommun
Projektbeskrivning för Pilotprojekt - iPad
läsåret 2012-2013


Bakgrund

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande (Lgr 11, kap. 2.2 Kunskaper).

Pedagogers och elevers möjlighet att använda digitala verktyg i
undervisningssammanhang behöver öka i Norrtälje kommun. På grund av detta genomförs en förtätning av de digitala resurserna i kommunens skolor. Arbetet leds av en processgrupp där driftschef IT, rektorer,
IT-utvecklare, pedagoger och en extern projektledare ingår.

Norrtälje kommun har också ansökt om medel inom Skolverkets satsning för läsa-skriva-räkna för inköp av iPads. Detta för att iPads kan vara ett alternativt verktyg för ökad måluppfyllelse i matematik och svenska.

Under hösten 2012 startar kommunen ett pilotprojekt där dessa två, ovan nämnda, satsningar samarbetar.

Tre pedagoger och tre klasser med en geografisk spridning i kommunen kommer att delta i pilotprojektet. Tätheten på iPads kommer för dessa klasser att vara en iPad per två elever.

Ansvarig för pilotprojektet är Lisbeth Bodén, tf grundskolechef.

I pilotprojektet deltar förutom de samverkande pedagogerna och eleverna i respektive klass även;
Kicki Hammarlund - IT-utvecklare och representant för processgruppen
Danny Stacey - Pedagog och representant för processgruppen
Anna Greisz - Läs- och skrivutvecklare
Jane Tuominen - Matematikutvecklare
Carina Larson - Utvecklare i särskilt stöd


Syfte
Syftet med pilotprojektet är att pedagoger och elever ska använda iPads i det dagliga arbetet för att göra dessa till ett elevnära och alternativt
verktyg i lärandeprocessen. Det ska också bidra till att elever får ökad medvetenhet om den egna kunskapsutvecklingen och på sikt bidra till ökad måluppfyllelse.

Eleverna ska genom ett avtal också ges möjlighet att låna hem en iPad för att vidga sina kunskaper och nyttja användningsområdet ytterligare.

Mål
Målet med pilotprojektet är:
Att pedagogers och elevers digitala kompetens ökar
Att möjligheterna till programanvändning för barn i behov av särskild undervisning ökar
Att kommunikation mellan hem och skola ökar

Beskrivning och tidsplan
Pilotprojektet pågår under läsåret 2012-2013 och avslutas i maj 2013 med en presentation om erfarenheter och kunskaper med att använda iPads som ett alternativt verktyg.

Deltagande pedagoger i respektive klass fick innan sommaren 2012 en varsin iPad att bli förtrogen med. Klasserna får sina iPads i början av
september 2012. Till dessa iPads medföljer smartcover och väska. Dessutom får klasserna två presentkort á 150 kr för inköp av appar.

Pedagogerna ska formulera varsin handlingsplan inom pilotprojektets ram. I handlingsplanen beskriver pedagogerna, utifrån valt
rubriceringsfokus, hur användningen av iPads i klassrummet kommer att se ut. En exakt handlingsplan kan inte komma att krävas då mycket av arbetet i klassrummet måste få ske genom elevmedverkan samt att
användningsområden utvecklas under projekttiden. Dock ska
rubriceringen med åtföljande handlingspunkter vara färdig den 1 oktober.

Pedagogerna fyller även i en nulägesbeskrivning avseende användning av digitala resurser. Denna ska vara färdig senast den 12 september och kommer att bli en del av utvärdering av pilotprojektet.
Pedagogerna träffas tillsammans med övriga deltagare inom
pilotprojektet vid fyra tillfällen under projekttiden:
5 september 2012
7 november 2012
7 februari 2013
10 april 2013

Under dessa träffar utbyter deltagarna de erfarenheter och kunskaper som de erövrat mellan träffarna. Mellan träffarna prövar pedagogerna nya arbetssätt och appar de upptäckt. Dokumentation sker kontinuerligt.

Efter projekttidens slut ska de iPads skolorna fått ---

Presentation
Den 22 maj kl. 15-17 kommer en presentation att äga rum i
Norrtäljesalen, kommunhuset Norrtälje.
Tanken är att de erfarenheter och kunskaper de deltagande pedagogerna och övriga i pilotprojektgruppen tillägnat sig under projekttiden ska
spridas.

Utvärdering
En utvärdering kommer att ske vid slutet av höstterminen 2012 för att se hur pilotprojektet fortlöper och stämma av mot målen. Vid slutet av
vårterminen 2013 sker den slutliga utvärderingen för pilotprojektet som
helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar